Parafialny Oddział Caritas

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości
miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca
.

 

Działalność dobroczynna realizowana była w Kościele od samego początku jego istnienia. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto podejmować próby ujednolicania i skoordynowania działań charytatywnych prowadzonych wcześniej w sposób indywidualny, głównie przez zakony i bractwa kościelne.

W działalność charytatywną Kościoła włącza się nasz Parafialny Oddział Caritas. Tworzą go ludzie dobrej woli, którym nie obce są słowa Chrystusa „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili…”

 

Duszpasterz odpowiedzialny – Ks. Paweł Pilas

Zapraszamy do współpracy

wszystkich ludzi dobrej woli, którzy swoim czasem chcą podzielić się z potrzebującymi.

Dziękujemy

wszystkim Firmom i Osobom indywidualnym za każde wsparcie duchowe i materialne!

 

Parafialny Oddział Caritas czynny jest w poniedziałki, środy, piątki, w godz. 9.00 – 11.00.

Kontakt:

Parafialny Oddział Caritas
ul. Klikowska 21,

tel. 14-6277-333;

14-655-95-95 w. 67;

14-655-96-96 w.67

 

Działalność.

Caritas pragnie dostrzegać całego człowieka, a więc jego potrzeby duchowe i materialne, dlatego staramy się, aby wszyscy, którzy do nas przychodzą mogli tę pomoc otrzymać.

Pomoc ta udzielana jest parafianom najbardziej potrzebującym poprzez:

-wydawanie pieczywa i odzieży używanej,

-wydawanie raz w miesiącu paczek żywnościowych (mąka, cukier, ryż, kasze, margaryna, konserwy mięsne lub rybne, makaron i herbatę),

– odwiedzanie chorych, starszych parafian i dostarczanie im czasopisma „Apostolstwo Chorych”,

– przekazywanie życzeń świątecznych wszystkim chorym, starszym i ofiarodawcom,

– zanoszenie zaproszeń na coroczne rekolekcje dla chorych, starszych i samotnych,

– organizowanie kilkudniowych wypoczynków dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji,

-przygotowanie i wręczanie upominków dzieciom do lat 14 z okazji Dnia Dziecka i św. Mikołaja,

-zakup lekarstw dla chorych w trudnej sytuacji materialnej,

– doraźną pomoc finansowa na pisemną prośbę potrzebującego dla uregulowania zadłużenia za energię i gaz w wyjątkowych sytuacjach,

– wydawanie odzieży używanej czy żywności bezdomnym,

 

Działalność Parafialnego Oddziału Caritas możliwa dzięki:

– ofiarom pieniężnym składanym przez parafian,

– ofiarom pieniężnym składanym przez firmy handlowe i przemysłowe,

– składanym przez parafian w kościele i sklepach artykułów żywnościowych do „kosza” przed Świętami Wielkanocnymi, Świętami Bożego Narodzenia, a także w Tygodniu Miłosierdzia,

– rozprowadzaniu baranków wielkanocnych i świec wigilijnych przez członków Parafialnego Oddziału Caritas,

– składaniu przez parafian odzieży używanej w ciągu całego roku.
W każdym miesiącu odbywają się zebrania członków Parafialnego Oddziału Caritas z udziałem Ks. Opiekuna i siostry, na których omawiane są problemy związane z działalnością POC

Caritas parafialna uczestniczy także w adoracjach w czasie 40-godzinnego Nabożeństwa oraz przy Grobie Pana Jezusa, raz w tygodniu przewodniczy modlitwie różańcowej.
Rekolekcje dla chorych, niepełnosprawnych i starszych odbywają się w II dekadzie maja każdego roku. Na zakończenie rekolekcji organizowane jest spotkanie dla wszystkich uczestników przy herbacie i ciastku w dolnym kościele. W oprawę liturgiczną włączają się inne grupy działające przy naszej parafii.

Co roku w listopadzie organizowany jest Dekanalny Dzień Skupienia, na którym Parafialne Oddziały Caritas składają sprawozdania ze swojej rocznej działalności i uczestniczą we Mszy św. dziękczynnej.

 

Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Miłosierdzia Bożego czyli trochę historii….
Od początku istnienia naszej parafii Ks. Proboszcz, pomimo licznych obowiązków związanych z budową kościoła i prowadzeniem parafii, zwrócił szczególną uwagę na ludzi biednych i potrzebujących pomocy. Z jego inicjatywy powstała grupa charytatywna, która później przekształciła się w Parafialny Zespół Charytatywny zajmujący się przede wszystkim rozdzielaniem darów, otrzymywanych z zagranicy za pośrednictwem Kurii Diecezjalnej. Z powodu trudności lokalowych miejscem działania grupy a później Zespołu Charytatywnego była kancelaria parafialna i kuchnia, które mieściły się w mieszkaniu Józefa i Marii Gurgulów przy ul. Parkowej. Zespołem tym kierował Ks. Proboszcz przy współpracy Lidii Olszowskiej i Zofii Mleczko, które bezinteresownie służyły pomocą na rzecz potrzebujących. Duży wkład w rozdzielanie darów wniosła również Janina Wapiennik, która pełniła rolę kucharki. Pomocą zostały objęte osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji. Staraniem Ks. Proboszcza pomoc docierała do rodzin wielodzietnych, osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i starszych. W pomoc na rzecz potrzebującym włączyła się młodzież z Grupy Apostolskiej oraz inni parafianie, m.in. Natalia Czapla, Teresa Kobis, Helena Kolasińska.

Z chwilą oddania domu parafialnego Zespół Charytatywny otrzymał pomieszczenie, w którym kontynuowano pracę. Od 1991 r. pracę w tym Zespole koordynowała s. Łucja Dziak, która mając duże doświadczenie w pracy charytatywnej, dzięki swojej osobowości i umiejętności rozeznawania potrzeb, docierała z pomocą do coraz większej liczby osób, zwłaszcza chorych. Była wspaniałym organizatorem i człowiekiem o wielkim sercu.

Dzięki działalności całego Zespołu Charytatywnego, któremu przewodniczył Ks. Proboszcz każdy mógł liczyć na pomoc, wsparcie zarówno materialne, jak i duchowe. S. Łucja zatroskana była nie tylko o sprawy doczesne (materialne), ale przede wszystkim o duchowe. Starała się niwelować ubóstwo duchowe na terenie naszej parafii. Współpracując z Ks. Proboszczem s. Łucja opiekowała się Zespołem Charytatywnym i działała bardzo dynamicznie i skutecznie.
Parafialny Oddział Caritas został erygowany 17 listopada 1993 r. w składzie: Przewodniczący – Ks. Proboszcz Kazimierz Kozyra oraz Helena Kolasińska, Izabela Borek. Od 1994 r. obowiązki w Parafialnym Oddziale Caritas, po śmierci s. Łucji, pełniła s. Laura Zelek następnie s. Miriana Gwóźdź i obecnie siostry przydzielone przez zgromadzenie do tej pracy.

Ważniejsze przedsięwzięcia, które zostały podjęte w tym okresie to:

  • Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci upośledzonych, chorych oraz z rodzin najbiedniejszych. Do pomocy włączali się: młodzież, lekarze i pielęgniarki.
  • Na wniosek Ks. Proboszcza zapoczątkowano na terenie parafii rekolekcje dla chorych i starszych. Osoby chore miały możliwość uczestniczenia w rekolekcjach dzięki pomocy alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, młodzieży i służb medycznych.
  • Organizowanie pomocy dla osób obłożnie chorych w domu. Opieka i organizowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny (wózki inwalidzkie, kule, protezy, materace przeciwodleżynowe, podkłady).
  • Włączanie do pomocy osoby wykwalifikowanych (pielęgniarki, lekarzy).
  • Pozyskiwanie sponsorów, dzięki którym Zespół Charytatywny, a od 1993 r. Parafialny Oddział Caritas otrzymywał produkty żywnościowe, które były rozdzielane najbardziej potrzebującym w naszej parafii. Środki finansowe Zespół Charytatywny pozyskiwał również ze sprzedaży książek, palm, które wykonywały własnoręcznie panie należące do Zespołu i z ofiar osób indywidualnych.

W naszej parafii zawsze przywiązywano szczególną uwagę do Tygodnia Miłosierdzia, podczas którego Zespół Charytatywny organizował pomoc i zbiórki na rzecz potrzebujących. Dla dzieci organizowano św. Mikołaja i Dzień Dziecka. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy rodziny wielodzietne i chorzy otrzymywali życzenia i paczki.