Parafialny Oddział Caritas

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości
miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca
.

 

Działalność dobroczynna realizowana była w Kościele od samego początku jego istnienia. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto podejmować próby ujednolicania i skoordynowania działań charytatywnych prowadzonych wcześniej w sposób indywidualny, głównie przez zakony i bractwa kościelne.

W działalność charytatywną Kościoła włącza się nasz Parafialny Oddział Caritas. Tworzą go ludzie dobrej woli, którym nie obce są słowa Chrystusa „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili…”

Obecnie Parafialny Oddział Caritas tworzą:

Przewodniczący – Ks. Łukasz Kicka
Zastępca – – Siostra Marcelia Matula

Sekretarz –Maria Hałun
Skarbnik – Krystyna Tyrka

Członkowie zwyczajni:

Krystyna Tyrka

Stanisława Jasnosz

Izabela Kubis

Anna Ścieńska

Teresa Haubrich

Maria Marszałek

Helena Chłopek

Janina Cyga

Maria Tryba

Maria Baran

Zapraszamy do współpracy

wszystkich ludzi dobrej woli, którzy swoim czasem chcą podzielić się z potrzebującymi.

Dziękujemy

wszystkim Firmom i Osobom indywidualnym za każde wsparcie duchowe i materialne!

 

Parafialny Oddział Caritas czynny jest w poniedziałki, środy, piątki, w godz. 9.00 – 11.00.

Kontakt:

Parafialny Oddział Caritas
ul. Klikowska 21,

tel. 14-6277-333;

14-655-95-95 w. 67;

14-655-96-96 w.67

 

Działalność.

Caritas pragnie dostrzegać całego człowieka, a więc jego potrzeby duchowe i materialne, dlatego staramy się, aby wszyscy, którzy do nas przychodzą mogli tę pomoc otrzymać.

Pomoc ta udzielana jest parafianom najbardziej potrzebującym poprzez:

-wydawanie pieczywa i odzieży używanej,

-wydawanie raz w miesiącu paczek żywnościowych (mąka, cukier, ryż, kasze, margaryna, konserwy mięsne lub rybne, makaron i herbatę),

– odwiedzanie chorych, starszych parafian i dostarczanie im czasopisma „Apostolstwo Chorych”,

– przekazywanie życzeń świątecznych wszystkim chorym, starszym i ofiarodawcom,

– zanoszenie zaproszeń na coroczne rekolekcje dla chorych, starszych i samotnych,

– organizowanie kilkudniowych wypoczynków dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji,

-przygotowanie i wręczanie upominków dzieciom do lat 14 z okazji Dnia Dziecka i św. Mikołaja,

-zakup lekarstw dla chorych w trudnej sytuacji materialnej,

– doraźną pomoc finansowa na pisemną prośbę potrzebującego dla uregulowania zadłużenia za energię i gaz w wyjątkowych sytuacjach,

– wydawanie odzieży używanej czy żywności bezdomnym,

 

Działalność Parafialnego Oddziału Caritas możliwa dzięki:

– ofiarom pieniężnym składanym przez parafian,

– ofiarom pieniężnym składanym przez firmy handlowe i przemysłowe,

– składanym przez parafian w kościele i sklepach artykułów żywnościowych do „kosza” przed Świętami Wielkanocnymi, Świętami Bożego Narodzenia, a także w Tygodniu Miłosierdzia,

– rozprowadzaniu baranków wielkanocnych i świec wigilijnych przez członków Parafialnego Oddziału Caritas,

– składaniu przez parafian odzieży używanej w ciągu całego roku.
W każdym miesiącu odbywają się zebrania członków Parafialnego Oddziału Caritas z udziałem Ks. Opiekuna i siostry, na których omawiane są problemy związane z działalnością POC

Caritas parafialna uczestniczy także w adoracjach w czasie 40-godzinnego Nabożeństwa oraz przy Grobie Pana Jezusa, raz w tygodniu przewodniczy modlitwie różańcowej.
Rekolekcje dla chorych, niepełnosprawnych i starszych odbywają się w II dekadzie maja każdego roku. Na zakończenie rekolekcji organizowane jest spotkanie dla wszystkich uczestników przy herbacie i ciastku w dolnym kościele. W oprawę liturgiczną włączają się inne grupy działające przy naszej parafii.

Co roku w listopadzie organizowany jest Dekanalny Dzień Skupienia, na którym Parafialne Oddziały Caritas składają sprawozdania ze swojej rocznej działalności i uczestniczą we Mszy św. dziękczynnej.

 

Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Miłosierdzia Bożego czyli trochę historii….
Od początku istnienia naszej parafii Ks. Proboszcz, pomimo licznych obowiązków związanych z budową kościoła i prowadzeniem parafii, zwrócił szczególną uwagę na ludzi biednych i potrzebujących pomocy. Z jego inicjatywy powstała grupa charytatywna, która później przekształciła się w Parafialny Zespół Charytatywny zajmujący się przede wszystkim rozdzielaniem darów, otrzymywanych z zagranicy za pośrednictwem Kurii Diecezjalnej. Z powodu trudności lokalowych miejscem działania grupy a później Zespołu Charytatywnego była kancelaria parafialna i kuchnia, które mieściły się w mieszkaniu Józefa i Marii Gurgulów przy ul. Parkowej. Zespołem tym kierował Ks. Proboszcz przy współpracy Lidii Olszowskiej i Zofii Mleczko, które bezinteresownie służyły pomocą na rzecz potrzebujących. Duży wkład w rozdzielanie darów wniosła również Janina Wapiennik, która pełniła rolę kucharki. Pomocą zostały objęte osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji. Staraniem Ks. Proboszcza pomoc docierała do rodzin wielodzietnych, osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i starszych. W pomoc na rzecz potrzebującym włączyła się młodzież z Grupy Apostolskiej oraz inni parafianie, m.in. Natalia Czapla, Teresa Kobis, Helena Kolasińska.

Z chwilą oddania domu parafialnego Zespół Charytatywny otrzymał pomieszczenie, w którym kontynuowano pracę. Od 1991 r. pracę w tym Zespole koordynowała s. Łucja Dziak, która mając duże doświadczenie w pracy charytatywnej, dzięki swojej osobowości i umiejętności rozeznawania potrzeb, docierała z pomocą do coraz większej liczby osób, zwłaszcza chorych. Była wspaniałym organizatorem i człowiekiem o wielkim sercu.

Dzięki działalności całego Zespołu Charytatywnego, któremu przewodniczył Ks. Proboszcz każdy mógł liczyć na pomoc, wsparcie zarówno materialne, jak i duchowe. S. Łucja zatroskana była nie tylko o sprawy doczesne (materialne), ale przede wszystkim o duchowe. Starała się niwelować ubóstwo duchowe na terenie naszej parafii. Współpracując z Ks. Proboszczem s. Łucja opiekowała się Zespołem Charytatywnym i działała bardzo dynamicznie i skutecznie.
Parafialny Oddział Caritas został erygowany 17 listopada 1993 r. w składzie: Przewodniczący – Ks. Proboszcz Kazimierz Kozyra oraz Helena Kolasińska, Izabela Borek. Od 1994 r. obowiązki w Parafialnym Oddziale Caritas, po śmierci s. Łucji, pełniła s. Laura Zelek następnie s. Miriana Gwóźdź i obecnie siostry przydzielone przez zgromadzenie do tej pracy.

Ważniejsze przedsięwzięcia, które zostały podjęte w tym okresie to:

  • Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci upośledzonych, chorych oraz z rodzin najbiedniejszych. Do pomocy włączali się: młodzież, lekarze i pielęgniarki.
  • Na wniosek Ks. Proboszcza zapoczątkowano na terenie parafii rekolekcje dla chorych i starszych. Osoby chore miały możliwość uczestniczenia w rekolekcjach dzięki pomocy alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, młodzieży i służb medycznych.
  • Organizowanie pomocy dla osób obłożnie chorych w domu. Opieka i organizowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny (wózki inwalidzkie, kule, protezy, materace przeciwodleżynowe, podkłady).
  • Włączanie do pomocy osoby wykwalifikowanych (pielęgniarki, lekarzy).
  • Pozyskiwanie sponsorów, dzięki którym Zespół Charytatywny, a od 1993 r. Parafialny Oddział Caritas otrzymywał produkty żywnościowe, które były rozdzielane najbardziej potrzebującym w naszej parafii. Środki finansowe Zespół Charytatywny pozyskiwał również ze sprzedaży książek, palm, które wykonywały własnoręcznie panie należące do Zespołu i z ofiar osób indywidualnych.

W naszej parafii zawsze przywiązywano szczególną uwagę do Tygodnia Miłosierdzia, podczas którego Zespół Charytatywny organizował pomoc i zbiórki na rzecz potrzebujących. Dla dzieci organizowano św. Mikołaja i Dzień Dziecka. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy rodziny wielodzietne i chorzy otrzymywali życzenia i paczki.