Akcja Katolicka w naszej parafii

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI we wrześniu 1928 r. Nazwa „Akcja Katolicka” pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z 18 XII 1903 r. Ten sam papież w encyklice „Il fermo proposito” dał podstawy teologiczne Akcji Katolickiej pod hasłem „instaurare omnia in Christo”. Formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI w encyklice „Ubi arcano Dei” z 23 XII 1922 r. W tej encyklice papież dał impuls do założenia Akcji Katolickiej w Kościele, przez określenie jej celu, istoty, programu, skierowanie zachęt i przestróg w myśl hasła „Pax Christi in Regno Christi”. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się na Konferencji Episkopatu Polski w Poznaniu odbytej w dniach 28-30 IV 1930 r. Włączono do niej wcześniej istniejące organizacje katolickie: Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Zjednoczenie Kobiet, a w 1934 r. Związek Katolicki oraz Ligę Katolicką. Dnia 27 XI 1930 r. papież Pius XI zatwierdził Statut Akcji Katolickiej obowiązujący w całej Polsce. Dwa dni później to jest 29 XI 1930 r. kardynał A. Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. Pierwszym jego dyrektorem został mianowany bp Stanisław Adamski. Dnia 5 XII 1933 r. została wydana instrukcja Episkopatu regulująca stosunki między Akcją Katolicką, a pomocniczymi stowarzyszeniami katolickimi (Apostolstwo Modlitwy, Kółka Różańcowe, Sodalicja Mariańska i inne). W dniach 5-6 II 1934 r. odbył się zjazd kierownictwa Akcji Katolickiej w Krakowie, który postulował unifikację z Akcją Katolicką innych organizacji katolickich. Dnia 16.VI.1934 r. Konferencja Episkopatu włączyła i afiliowała inne organizacje katolickie do Akcji Katolickiej i ujęła całość w 4 kolumny: mężczyzn, kobiet, młodzieży męskiej i młodzieży żeńskiej. Tegoż dnia również utworzono Akcję Katolicką w wojsku. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce obrany został św. Wojciech. Jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

W latach 1939 – 1945 Akcja Katolicka musiała zawiesić swą działalność z powodu trwania II wojny światowej. Z kolei po wojnie nie mogła wznowić działania, gdyż nie pozwalał na to system komunistyczny.

Impuls do ponownego powołania do życia Akcji Katolickiej w Polsce stała się wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do Biskupów Polskich w czasie wizyty „ad limina” w Rzymie, 12 stycznia 1993 r. Papież powiedział wtedy „…Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła.” W wyniku tej zachęty w dniach 30-31 XII 1994 r. powołano Zespół Studyjny do spraw Akcji Katolickiej powołany przez Konferencję Episkopatu Polski (abp J. Michalik, bp E. Frankowski i bp P. Jarecki oraz sześciu konsultorów świeckich).

W roku 1995, z upoważnienia Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Prymas, Kardynał Józef Glemp, powołał dekretem z dnia 2 maja Akcję Katolicką w Polsce. Natomiast we wrześniu 1995 r. Ks. Biskup Ordynariusz, Józef Życiński, erygował Akcję Katolicką Diecezji Tarnowskiej jako publiczne stowarzyszenie wiernych, z siedzibą w Tarnowie i działające na terenie Diecezji Tarnowskiej. Stowarzyszenie to jest jednostką organizacyjną Kościoła powstałą w wyniku ustawy „O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej” i podlega przepisom Kodeksu Prawa Kanonicznego. Jej cele tak określił w dekrecie erygującym Bp J. Życiński: „Akcja Katolicka czerpiąc z bogatych tradycji życia religijnego Kościoła Tarnowskiego i uwzględniając aktualną sytuację, dążyć będzie do pogłębienia osobistej wiary jej członków oraz do wzbogacenia misji Kościoła w świecie”. Podstawy i szczegółowe formy jej działania określa statut zatwierdzony przez Biskupa Tarnowskiego.

Akcję Katolicką Diecezji Tarnowskiej tworzą:

 • Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
 • Rada Instytutu – delegaci wybrani przez Rady Dekanalne
 • Zarząd Instytutu
 • Rady Dekanalne Akcji Katolickiej
 • Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

W diecezji tarnowskiej Akcja Katolicka liczy obecnie 3300 członków skupionych w 131 oddziałach parafialnych.

Jednym z oddziałów parafialnych AK w Diecezji tarnowskiej jest Akcja Katolicka przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie. Inicjatorem powstania tego stowarzyszenia był Zbigniew Sitek – przedstawiciel Grupy Inicjatywnej. Na spotkaniu w dniu 29 października 1995 r. przedstawił uczestnikom spotkania cele i zadania Parafialnej Akcji Katolickiej. Po zapoznaniu się z założeniami i jej charakterem, zgromadzeni wierni świeccy podjęli decyzję o powołaniu Grupy Założycielskiej i Zarządu Parafialnej Akcji Katolickiej. Grupa założycielska upoważniona została przez uczestników spotkania do zgłoszenia swej działalności władzom Diecezji Tarnowskiej. W dniu 23 kwietnia 1998 r. w Uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika biskup tarnowski Wiktor Skworc erygował Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie jako jednostkę organizacyjną Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, z siedzibą w Tarnowie, działającego na terenie Diecezji Tarnowskiej, posiadającego osobowość prawną i podlegającego przepisom Kodeksu Prawa Kanonicznego. Podstawy i szczegółowe formy działania określa Statut Akcji Katolickiej w Polsce oraz Regulamin Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, zatwierdzony przez Biskupa Tarnowskiego. Miała ona na celu:

 • czynne włączanie się w życie liturgiczne parafii,
 • utworzenie klubu parafialnego kultury chrześcijańskiej. Działalność klubu obejmuje: bibliotekę, videotekę, czytelnię, prelekcje, wydawanie wewnętrznego Biuletynu Prasowego,
 • stworzenie warunków godziwej kulturalnej rozrywki – kawiarnia, punkt gastronomiczny, jako miejsce wspólnych spotkań wokół stołu,
 • rozwijanie akcji społeczno – wychowawczych np. prowadzenie poradni psychologicznej, dla matek samotnie wychowujących dzieci, młodzieży przeżywającej trudności,
 • zainicjowanie parafialnego telefonu zaufania,
 • zorganizowanie świetlicy parafialnej z myślą o dzieciach i młodzieży zaniedbanej, sali dziennego pobytu dla małych dzieci lub starszych,
 • organizacje czasu wolnego, wypoczynku dla dzieci, młodzieży i starszych np. rajdy, wycieczki, pielgrzymki, marsze, konkursy, kolonie, założenie klubu sportowego.

Każde dzieło skierowane do człowieka, potrzebuje aktywnych ludzi, którzy swój cenny czas umieją dzielić dla dobra wspólnoty. Każdy człowiek potrafi coś dać – dobro, które się mnoży tylko wówczas kiedy jest dzielone. Struktury Akcji Katolickiej są gotowe. Potrzeba tylko twojego w nich zaangażowania. Zapraszamy! Dołącz, byś kiedyś nie żałował, że przespałeś życie.